• CV English
 • CV Македонски
Aleksandar Tushev
MSc in Geodesy /Geoinformatics
Web based GIS & spatial data management

Personal Information
Birth Date:  4 April 1978
Born in: Strumica
Nationality: MacedonianContact Information
+389 70 306 200
email: tushev@gizzo.mk

http://www.tushev.gizzo.mk
Tushev foto
 • Education
 • Career Objective
 • Career level
 • Other Info

Master studies in GeoInformatics–University "St.Kiril and Metodij"-Faculty for Geodesy -Skopje, Macedonia
MSc thesis - Web publishing and administration with geospatial events - work paper (mk)>>
WP - GeoSpatial Datasets in Business decision-making (macedonian text edition) >>
Web Based GIS & spatial data management (MK webmapping -demo project)>>

ENGINEERING CERTIFICATION [A] for Design, Implementation and Supervision
from Chamber of certified architects and certified engineers of Republic of Macedonia 

Diploma - Advanced Web design&development with Adobe Deamweaver CS3 - Semos Education Center -Skopje, Macedonia

Bachelor in Geodesy – University "St. Kiril and Metodij" -Faculty for Geodesy -Skopje, Macedonia
WP - Web based GIS, introduction (macedonian text edition)>>
WP - Price&Potential Markets for GeoSpatial data (macedonian text edition)>>

GIS/CAD spatial data processing&editing&management
Development of GIS data using a variety of techniques (georeferencing, CAD, GPS, GNSS, Satellite imagery)
Responsibilites in development of spatial data, maps and other related products.
Responsibilites in GPS/GPRS Tracking/Fleet Navigation Solutions >
GARMIN - GPS navigation and software - authorized partner in Macedonia

ENGINEERING CERTIFICATION [A] for Design, Implementation and Supervision
from Chamber of certified architects and certified engineers of Republic of Macedonia 

Web design&development
Create,editing&development web sites for publishing spatial&atribut data
Adobe Dreamweaver, Microsoft Front Page, Flash, CorelGraphic suite...
CMS, HTML,CSS, JavaScript, XHTML, XML, ASP
.NET, MS Access DB, SQL Server...

Editor / Founder of Georeport.mk - Profesional blog about Geospatial businesses in Macedonia
www.georeport.mk

Land surveys for Enginering, Mapping & GIS
GNSS / Total station / Leveling
Performs & provides property boundary surveys.
Construction surveys to establish lines and grades within the construction site (Positons&Leveling)
Provides topographic surveys of construction site areas.
Provides surveys for underground pipes and other facilities.
Provides calculations and records in support of all survey activities with CAD or GIS aplications.
Coordinates construction surveys with construction execution to expedite the job. 
Working experience with a GIS. with various GIS/CAD related software applications and methods.
Working experience in coordinating, analyzing, interpreting, and managing Spatial Data in conjunction with a GIS/CAD System.
Working experience with multi discipline data sets and requirements.
Working experience providing User Support and Training.
Working experience with a Web design&data publishing.
Experience in technical documentation writing.
Career Level
Over 12 years work experience to relevant career objective
Language
English
Croatian/Serbian
Bulgarian
Target Job Industry
Geodesy, GIS (development, market strategy, data publishing); Cadastral geo-data; Real Estate Management; Quantity Survey; Project Management; Construction/Civil Engineering; Architecture; Engineering;
Employment Type
Employment contract min 1year / Negotiable
Minimum Monthly Salary
Negotiable
Job Location
Negotiable / Any country with standard business rules ....
Notice Period to Work
3 months before start / Negotiable
Александар Тушев
Магистер од Геодезија / ГеоИС
Web GIS и управување со просторни податоци

Лични информации
Роден:  4 Aприл 1978
Националност: МакедонецКонтакт Информации
+389 70 306 200
email: tushev@gizzo.mk

http://www.tushev.gizzo.mk
Tushev foto
 • Образование
 • Kвалификации
 • Работни искуства
 • Цел и насока
 • Други информации
Постдипломски студии –Универзитет "Св.Кирил и Методиј" -ГФ -Студии по Геодезија - Скопје
Магистерска тема - Web публикување и администрација со просторни настани - работна верзија >>
Тема - ГеоПросторните податоци во бизнис планирања и носење одлуки >>
Web портал со активна карта на Македонија (погледнете ја демо верзијата) >>

ОВЛАСТУВАЊЕ [А] ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗВЕДБА И НАДЗОР

ЛИЦЕНЦА - ОВЛАСТЕН СУДСКИ ВЕШТАК ВО ОБЛАСТА НА ГЕОДЕЗИЈА
и биро за Супервештачење

Диплома - Напреден Web дизајн и развој со Adobe Deamweaver CS3 - Семос Едукација - Скопје, Македонија

Дипломиран Геодетски Инженер –Универзитет "Св.Кирил и Методиј" -ГФ -Студии по Геодезија -Скопје
Дипломска работа - Web ориентирани GIS, вовед >>
Семинарска работа - Цена и Пласман на Просторни податоци >>
CAD и GIS обработка и управување со просторни податоци
Повеке GIS софтвери
GPS/GPRS решенија за навигација и следење подвижни/статички објекти >

GARMIN GPS навигација и софтвер - авторизиран партнер во Македонија

Управување, Публикување и Дистрибуција на просторни податоци за различни Корисници
Print/Plot форма ; Дигитален запис (.gsi, .dxf, .dwg, .tab, .shp и др);

Web дизајн, публикување, развој и одржување
Adobe Dreamweaver, Microsoft Front Page, Flash, CorelGraphic suite...
HTML,CSS, JavaScript, XHTML, XML, ASP
.NET, MS Access DB, SQL Server...

Геодетски мерења, пресметки и анализа на податоци за различни професионални намени
Тотални станици, GNSS, и др мерни технологии во зависност од проектното барање
Високо ниво на примена на мерни инструменти, технологии и пресметки при снимање терен, обележување објекти, контрола на изведба и поставување геодетски мрежи.

За време на моето студирање и по дипломирањето, професионално сум ангажиран на голем број гео ориентирани проекти, предавања, семинари и други активности. Во прилог се дадени само кратки описи на активностите *
 • Геопросторно позиционирање на проектиран нафтовод на делница “Рафинерија ОКТА-граница кон Косово” и активностои во времена експропријација на земјиштето по трасата на изведување на проектот – ангажиран за компанијата ЕТЕП, Атина, Р.Грција;
 • Геореференцирање растери  и  нивна конверзија во векторски формат – ангажиран за компанијата ГЗС Зенит инженеринг, Скопје, Р.Македонија;
 • Контрола на спроведување на проектирана геометрија за деловно-изложбен салон Seat – ангажиран од инвеститорот КА-ДИС, деловен објект СА-ТРА- ангажиран од инвеститорот и др. стручни ангажмани од овој тип;
 • Спроведување на GNSS статички  мерења за одредување трансформациски параметри и 3Д положба на геодетски точки за проектни потреби на ГЗС Зенит Инженеринг, Скопје.
 • Проект за геопросторна ориентација при изведба на објекти – ангажиран за ИТС , Скопје;
 • Подготовка на геопросторни податоци за катастарски и урбанистички потреби во бизнис и аналитички цели;
 • Консултантски анализи  при избор на правилен сет геопросторни податоци за бизнис-информациски системи –ангажиран од некои интернационални компании *;
 • Проект менаџмент во областа на прибирање на геопросторни податоци за наменски ГеоИС апликации;
 • Проектирање на повеќе компаниски  web портали и e-office апликации  - ангажиран од GeoWild Mak, Geofoto Zenit, Комора на овластени Геодети, GlobalSec, Ambient HR, Geodet, Geometar ProIng и др;
 • Спроведување на промотивната мисија на водечкиот бренд за технолошки решенија во геоматика Leica Geosystems AG – ангажиран во ГеоВилд Мак, Скопје.
 • И други тековни професионални ангажмани кои по договор со клиентите неможат да бидат објавени.
Гео Информациските Системи (GIS) и можноста за нивно пласирање пред огромниот број корисници на широката светска мрежа (World Wide Web) отвара нови перспективи во современото секојдневие.
Потребата за пристап и користење Geo и GIS податоци доаѓа од многу државни и приватни институции, физички лица од стручен и општо информативен аспект.
Дигиталната форма на податок е секогаш поприфатлива за брз трансфер, понатамошна обработка и прилагодување кон специфични кориснички потреби.
Светските трендови и преоѓања кон електронско општество (E-community) се причина повеќе за имплементација на Web GIS услужни портали.
Информацијата која се продуцира со Гео Информациските Системи нуди високо ниво на блискост со реалното опкружување. Блискоста се должи на визуелната претстава на просторни сегменти кои се едноставно препознатливи за човечките сетила, што овозможува полесно добивање заклучок од добиената информација.
Полезноста на Web GIS порталите во ерата на компјутерите може да се имплементира во многу институции кои дават услуги поврзани со просторни податоци кон широк круг корисници.
Секој корисник ќе биде позадоволен ако бараната информација ја добие на домашниот компјутер отколку да застане во ред во чекална. Во еден ваков систем секое барање до детал се регистрира и секој има ниво на пристап.
Со добро осмислен и безбедно администриран електронски дистрибутивен систем правата и забраните на корисникот се утврдени со логирањето и регистрацијата на корисниците со што се постигнува безбедноста и довербата кон системот.
Добивката е и на страна на институцијата, податоците се дистрибуирани, нема субјективни фактори во реализацијата на издадените информации што ја намалува можноста од грешки и заостанати обврски.
Дистрибутивен систем од ваков тип е препорачливо да се креира како  решение за Катастарот - Единствен регистер на недвижности за цела држава, Општинските урбанистички сектори, пристап до урбанистички планови, Берзите со недвижности во своите понуди, Културни и туристички локалитети и многу други сегменти од нашите 25 713 кm 2 недвижен простор.
Работен стаж
Повеќе од 13 години работни искуства во повеќе области од Геодезијата, ГеoИнформатика и Web development.
Странски јазици
Англиски
Хрватски/Српски
Бугарски
Минимум хонорари
По Договор
Локации за делување
По договор / Секоја земја со средени бизнис регулативи....
Период за најава на работни активности
3 месеци пред почеток со активност за сериозни проекти. Можност за Договор со термини.

   
 GARMIN производи за GPS навигација, спорт, рекреација и активен животен стил!
Founder of Gizzo Consulting