• CV English
 • CV Македонски
Aleksandar Tushev
MSc in Geodesy
Web based GIS & spatial data management

Personal Information
Birth Date:  4 April 1978
Nationality: Macedonian


Contact Information
My status skype status at the moment
gsm +389 78 306 200, +389 70 306 200
email: tushev@gizzo.mk

http://www.tushev.gizzo.mk

Tushev foto
 • Education
 • Career Objective
 • Work Experience
 • Other Info
GIS/CAD spatial data processing&editing&management
Development of GIS data using a variety of techniques (georeferencing, COGO, GPS)
Responsibilites in development of spatial data, maps and other related products.
Responsibilites in GPS/GPRS Tracking/Fleet Navigation Solutions >
Leica Geo Office
Leica GIS Data Pro
Autodesk – AutoCAD Map, Land Development
Several GIS softwares
Pythagoras

Garmin GPS navigation and software

Web design&development
Create,editing&development web sites for publishing spatial&atribut data
Adobe Dreamweaver, Microsoft Front Page, Flash, CorelGraphic suite...
HTML,CSS, JavaScript, XHTML, XML, ASP
.NET, MS Access DB, SQL Server...

Land surveys for Mapping&GIS
GNSS or Total station -preferred Leica
Performs & provides property boundary surveys.
Construction surveys to establish lines and grades within the construction site (Positons&Leveling)
Provides topographic surveys of construction site areas.
Provides surveys for underground pipes and other facilities.
Provides calculations and records in support of all survey activities. MapInfo, AutoCAD or other aplication.
Coordinates construction surveys with construction execution to expedite the job. 
Working experience with a GIS.
Working experience with various GIS/CAD related software applications and methods.
Working experience in coordinating, analyzing, interpreting, and managing Spatial Data in conjunction with a GIS/CAD System.
Working experience with multi discipline data sets and requirements.
Working experience providing User Support and Training.
Working experience with a Web design&data publishing.
Experience in technical and documentation writing.
Career Level
Over 5 years work experience to relevant career objective
Language
English-Intermediate level
Croatian/Serbian
Bulgarian
Target Job Industry
GIS(development, market strategy, data publishing); Cadastral geo-data; Real Estate Management; Quantity Survey; Management; Construction/Civil Engineering; Architecture; Engineering;
Employment Type
Employment contract min 1year / Negotiable
Minimum Monthly Salary
Negotiable
Job Location
Negotiable / Any country with standard business rules ....
Notice Period to Work
3 months before start / Negotiable
Александар Тушев
Магистер од Геодезија / ГеоИС
Web GIS и управување со просторни податоци

Лични информации
Роден:  4 Aприл 1978
Националност: Македонец


Контакт Информации

My status skype статус во моментов
моб +389 78 306 200, +389 70 306 200
email: tushev@gizzo.mk

http://www.tushev.gizzo.mk
Tushev foto
 • Образование
 • Kвалификации
 • Работни искуства
 • Цел и насока
 • Други информации
CAD и GIS обработка и управување со просторни податоци
Leica Geo Office
Leica GIS Data Pro
Autodesk – AutoCAD Map, Lаnd Development
Повеке GIS софтвери
GPS/GPRS решенија за следење подвижни/статички објекти >
Pythagoras

Garmin GPS навигација и софтвер

Управување, Публикување и Дистрибуција на просторни податоци за различни Корисници
Print/Plot форма ; Дигитален запис (.gsi, .dxf, .dwg, .tab, .shp и др);

Web дизајн, публикување, развој и одржување
Adobe Dreamweaver, Microsoft Front Page, Flash, CorelGraphic suite...
HTML,CSS, JavaScript, XHTML, XML, ASP
.NET, MS Access DB, SQL Server...

Геодетски мерења за различни професионални намени
Тотални станици, GNSS, и др мерни технологии во зависност од проектното барање

За време на моето студирање и по дипломирањето, професионално сум ангажиран на голем број гео ориентирани проекти, предавања, семинари и други активности. Во прилог се дадени само кратки описи на активностите *
 • Геопросторно позиционирање на проектиран нафтовод на делница “Рафинерија ОКТА-граница кон Косово” и активностои во времена експропријација на земјиштето по трасата на изведување на проектот – ангажиран за компанијата ЕТЕП, Атина, Р.Грција;
 • Геореференцирање растери  и  нивна конверзија во векторски формат – ангажиран за компанијата ГЗС Зенит инженеринг, Скопје, Р.Македонија;
 • Контрола на спроведување на проектирана геометрија за деловно-изложбен салон Seat – ангажиран од инвеститорот КА-ДИС, деловен објект СА-ТРА- ангажиран од инвеститорот и др. стручни ангажмани од овој тип;
 • Спроведување на GNSS статички  мерења за одредување трансформациски параметри и 3Д положба на геодетски точки за проектни потреби на ГЗС Зенит Инженеринг, Скопје.
 • Проект за геопросторна ориентација при изведба на објекти – ангажиран за ИТС , Скопје;
 • Подготовка на геопросторни податоци за катастарски и урбанистички потреби во бизнис и аналитички цели;
 • Консултантски анализи  при избор на правилен сет геопросторни податоци за бизнис-информациски системи –ангажиран од некои интернационални компании *;
 • Проект менаџмент во областа на прибирање на геопросторни податоци за наменски ГеоИС апликации;
 • Проектирање на повеќе компаниски  web портали и e-office апликации  - ангажиран од GeoWild Mak, GZS Zenit, Комора на овластени Геодети, GlobalSecurity, Ambient HR и др;
 • Спроведување на промотивната мисија на водечкиот бренд за технолошки решенија во геоматика Leica Geosystems AG – ангажиран во ГеоВилд Мак, Скопје.
 • И други тековни професионални ангажмани кои по договор со клиентите неможат да бидат објавени.
Гео Информациските Системи (GIS) и можноста за нивно пласирање пред огромниот број корисници на широката светска мрежа (World Wide Web) отвара нови перспективи во современото секојдневие.
Потребата за пристап и користење Geo и GIS податоци доаѓа од многу државни и приватни институции, физички лица од стручен и општо информативен аспект.
Дигиталната форма на податок е секогаш поприфатлива за брз трансфер, понатамошна обработка и прилагодување кон специфични кориснички потреби.
Светските трендови и преоѓања кон електронско општество (E-community) се причина повеќе за имплементација на Web GIS услужни портали.
Информацијата која се продуцира со Гео Информациските Системи нуди високо ниво на блискост со реалното опкружување. Блискоста се должи на визуелната претстава на просторни сегменти кои се едноставно препознатливи за човечките сетила, што овозможува полесно добивање заклучок од добиената информација.
Полезноста на Web GIS порталите во ерата на компјутерите може да се имплементира во многу институции кои дават услуги поврзани со просторни податоци кон широк круг корисници.
Секој корисник ќе биде позадоволен ако бараната информација ја добие на домашниот компјутер отколку да застане во ред во чекална. Во еден ваков систем секое барање до детал се регистрира и секој има ниво на пристап.
Со добро осмислен и безбедно администриран електронски дистрибутивен систем правата и забраните на корисникот се утврдени со логирањето и регистрацијата на корисниците со што се постигнува безбедноста и довербата кон системот.
Добивката е и на страна на институцијата, податоците се дистрибуирани, нема субјективни фактори во реализацијата на издадените информации што ја намалува можноста од грешки и заостанати обврски.
Дистрибутивен систем од ваков тип е препорачливо да се креира како  решение за Катастарот - Единствен регистер на недвижности за цела држава, Општинските урбанистички сектори, пристап до урбанистички планови, Берзите со недвижности во своите понуди, Културни и туристички локалитети и многу други сегменти од нашите 25 713 кm 2 недвижен простор.
Работен стаж
Повеќе од 5години работни искуства во повеќе области од Геодезијата, ГеoИнформатика и Web development.
Странски јазици
Англиски – средно ниво (3)
Хрватски/Српски – средно ниво (4)
Бугарски – средно ниво (3)
Минимум хонорари
По Договор
Локации за делување
По договор / Секоја земја со средени бизнис регулативи....
Период за најава на работни активности
3 месеци пред почеток со активност.
garmin nuvi 30